PLEASE NOTE: BY DECEMBER 1st, 2019
FOR ALL S C H E D U L I N G
Access Availability H E R E via Calendly
B o o k    B o d y w o r k
Mondays Wednesdays & Fridays
Florence, MA S t u d i o
B o o k    B o d y w o r k
&
M o v e m e n t + M a n u a l M a n i p u l a t i o n

Tuesdays
in Shelburne Falls, MA


Semi-Private 45minutes @ $30/each

Private 45minutes @ $60